فهرست مواد تولیدی بخش پیش رنگ ها مخصوص صنایع فلزی

 

 

  •  F.A 101 محلول چربی گیر آهن
  •  F.A 102 محلول چربی گیر آلومینیوم
  •  F.A 200 محلول رنگ بر قلیایی (گرم)
  •  F.A 201 محلول رنگ بر اسیدی (سرد)
  •  F.A 301 سیلر کروماته
  •  F.A 350 زنگ بر و رسوب زدا