• پلیالکترولیت آنیونی و کاتیونی
  •  

 

مواد تولیدی بخش پاک کننده های بهداشتی

  •  F.A 800 کف شوی جهت شستشو و ضد عفونی کردن کف سالنها و آشپزخانه ها و وسایل بهداشتی
  •  F.A 810 بطری شوی جهت شستشو و ضد عفونی کردن انواع بطری در کارخانجات شیر و نوشابه سازی
  •  

 

    بخش لوازم و کیت های آزمایشگاهی

  • انواع لوازم آزمایشگاهی
  • کیت های آنالیز آب