فهرست مواد تولیدی بخش پیش رنگ ها مخصوص صنایع فلزی

 

  •  F.A.101 محلول چربی گیر آهن
  •  F.A.102 محلول چربی گیر آلومینیوم
  •  F.A.200 محلول رنگ بر قلیایی (گرم)
  •  F.A.201 محلول رنگ بر اسیدی (سرد)
  •  F.A.301 سیلر کروماته
  •  F.A.350 زنگ بر و رسوب زدا