• پلی الکترولیت آنیونی و کاتیونی
 

مواد تولیدی بخش پاک کننده های بهداشتی

  •  F.A.800 کف شوی جهت شستشو و ضد عفونی کردن کف سالنها و آشپزخانه ها و وسایل بهداشتی
  •  F.A.810 بطری شوی جهت شستشو و ضد عفونی کردن انواع بطری در کارخانجات شیر و نوشابه سازی
 

مواد تولیدی بخش لوازم و کیت های آزمایشگاهی

  • انواع لوازم آزمایشگاهی
  • کیت های آنالیز آب