طراحی و راه اندازی دستگاه های تصفیه آب و فاضلاب و فیلترهای اسمز معکوس

تولید محلول های مخصوص صنایع فلزی

تولید انواع لوازم آزمایشگاهی

تولید آنتی اسکیل (ضد رسوب) و مواد شستشوی ممبرانهای دستگاه آب شیرین کن

تولید محلول های رسوب زدا